Vốn đầu tư theo hướng đầu tư bền vững

Đầu tư bền vững đã nổi lên như một trong những xu hướng mạnh mẽ nhất trong thế giới đầu tư khi các nhà đầu tư nhận ra nhu cầu cấp thiết để giải quyết các vấn đề môi trường, và các vấn đề xã hội và quản trị. Các khía cạnh đó đã gây ra các rủi ro, tốn kém và dài hạn cho các nhà đầu tư.

Các nhà quản lý tài sản và tài sản đang đẩy mạnh nguồn vốn theo hướng đầu tư bền vững, phần lớn là để giúp tăng cường quản lý rủi ro cho khách hàng và cuối cùng là chuyển động về tính bền vững. Vốn tư nhân xét cho cùng là một nguồn lực mạnh mẽ cho sự thay đổi tích cực.

Những nỗ lực về đầu tư bền vững của UBS bắt nguồn từ năm 1997 khi công bố các quỹ đầu tư có trách nhiệm xã hội đầu tiên. Trong những năm gần đây, UBS đã tăng cường phê duyệt hơn đối với các quỹ đầu tư theo hướng đầu tư bền vững, vì UBS nhận ra thực tế rằng chỉ riêng các quỹ công cộng là không đủ cho nhu cầu cấp bách nhất của thế giới. Năm 2017, họ cam kết tăng 5 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2021 cho các khoản đầu tư tác động nhằm tiếp tục các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Đến nay, đầu tư bền vững của UBS đã tạo được tiếng vang trong số các khách hàng châu Á. Vào năm 2018 UBS đã đưa ra một ủy thác bền vững tài sản chéo 100% ở châu Á-Thái Bình Dương. Nhiệm vụ này đã tăng lên 1 tỷ đô la Mỹ và hiện có một phần gần 20% của tất cả các nhiệm vụ Apac. Điều này có nghĩa là trên cơ sở bán ròng, hơn một phần sáu đô la Mỹ mới được thêm vào sổ ủy quyền của ngân hàng là một khoản đầu tư tùy ý bền vững. UBS quản lý tổng cộng 488 tỷ USD đầu tư bền vững cốt lõi vào năm 2019.