Tỉnh Phú Thọ đặt chỉ tiêu hơn 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tỉnh Phú Thọ đặt chỉ tiêu hơn 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đến hết năm 2014 phải có 104 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có tối thiểu 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tỉnh Phú Thọ đặt chỉ tiêu hơn 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tính đến nay, tỉnh đã công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: xã Hoàng Xá, Bảo Yên, Tân Phương (huyện Thanh Thuỷ), Vực Trường (huyện Tam Nông); nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong toàn tỉnh lên 64 xã, đạt 23,1% số xã. Trong đó, 32 xã đạt từ 15018 tiêu chí; 105 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 50 xã đạt từ 6-9 tiêu chí. Đặc biệt, huyện Thanh Thuỷ là địa phương có đủ điều kiện đệ trình công nhận đạt chuẩn nông thôn mới với bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 13,5 tiêu chí/xã. Huyện Lâm Thao cũng tiếp tục duy trì đạt chuẩn nông thôn mới theo Quy định tại Quyết định số 558 ngày 05/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Cá biệt, vẫn có một số xã vùng cao, vùng khó khăn thuộc các huyện miền núi như Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lâm…do xuất phát điểm để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn nên các tiêu chí vẫn còn đạt tỉ lệ thấp.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra ở trên, tỉnh đã và đang tiếp tục tăng cường vận động xã hội chung tay xây dựng nông thôn mới một cách sâu rộng và mạnh mẽ. Ngoài ra, các Sở ban ngành tiếp tục tuyên truyền tới đại bộ phận người dân về vai trò của xây dựng nông thôn mới, đồng thời đảy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành công nghiệp, chuyển dịch kinh tế nông thôn đông thời nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.