Tìm hiểu về tài chính (phần 1)

Illustration of financial concept

Tài chính là gì?

Tài chính bao gồm ngân hàng, đòn bẩy hoặc nợ, tín dụng, thị trường vốn, tiền tệ, đầu tư và việc tạo ra và giám sát các hệ thống tài chính. Về cơ bản, tài chính đại diện cho việc quản lý tiền và quá trình thu được các khoản tiền cần thiết. Tài chính cũng bao gồm việc giám sát, tạo ra và nghiên cứu tiền, ngân hàng, tín dụng, đầu tư, tài sản và nợ tạo thành hệ thống tài chính.

Giá trị thời gian của tiền là một trong những lý thuyết cơ bản nhất trong tài chính. Nó nói rằng một đô la ngày hôm nay có giá trị hơn một đô la trong tương lai.

Nhiều khái niệm cơ bản trong tài chính bắt nguồn từ các lý thuyết kinh tế vi mô và vĩ mô. Một trong những lý thuyết cơ bản nhất là giá trị thời gian của tiền, về cơ bản nói rằng một đô la ngày nay có giá trị hơn một đô la trong tương lai.

Vì các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ đều cần nguồn vốn để hoạt động, lĩnh vực tài chính bao gồm ba loại phụ chính: tài chính cá nhân, tài chính doanh nghiệp và tài chính công (chính phủ).

Tìm hiểu về tài chính
Tìm hiểu về tài chính

Tài chính cá nhân

Lập kế hoạch tài chính liên quan đến việc phân tích tình hình tài chính hiện tại của các cá nhân để hình thành chiến lược cho các nhu cầu trong tương lai trong phạm vi hạn chế tài chính. Tài chính cá nhân là cụ thể cho tình hình và hoạt động của mỗi cá nhân. Do đó, các chiến lược tài chính phụ thuộc phần lớn vào thu nhập, yêu cầu cuộc sống, mục tiêu và mong muốn của người đó.

Ví dụ, các cá nhân phải tiết kiệm cho khi nghỉ hưu, điều này đòi hỏi phải tiết kiệm hoặc đầu tư đủ tiền trong suốt cuộc đời làm việc của họ để tài trợ cho các kế hoạch dài hạn của họ. Loại quyết định quản lý tài chính này thuộc tài chính cá nhân.

Tài chính cá nhân bao gồm việc mua các sản phẩm tài chính như thẻ tín dụng, bảo hiểm, thế chấp và các loại đầu tư khác nhau. Ngân hàng cũng được coi là một thành phần của tài chính cá nhân bao gồm tài khoản séc và tài khoản tiết kiệm và các dịch vụ thanh toán trực tuyến hoặc di động.