Tag

ngày trái đất

Những lời khuyên cho ngày trái đất

DATE : June 11, 2019

COMMENTS : No Comments

Ngày trái đất thường niên diễn ra vào 22/04. Trong tình trạng môi trường sống đang ngày càng ô nhiễm, nhiều lời khuyên cho ngày trái đất đưa ra nhằm mục đích giúp mỗi cá nhân, tập thể nâng cao nhân thức và ý thức, trách nhiệm của mình đối với môi trường tự nhiên. […]

READ MORE

Useful links

Baophutho