Tag

di sản hát Xoan

hát xoan Phú Thọ

Sử dụng công nghệ để bảo tồn di sản hát Xoan

DATE : August 26, 2017

COMMENTS : No Comments

Được xem là di sản quý của dân tộc, nhưng hát Xoan Phú Thọ lại đang đứng trước nguy cơ bị mai một và không có thế hệ tiếp nối, đứng trước thực trạng này, Bảo tàng Hùng Vương tỉnh Phú Thọ và các nhà nghiên cứu đã sớm bàn bạc và đưa ra phương […]

READ MORE

Useful links

Baophutho