Phú Thọ tinh giản bộ máy ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Phú Thọ tinh giản bộ máy ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Phú Thọ tinh giản bộ máy ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Thực hiện theo Chỉ thị của TW và tỉnh Phú Thọ về việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Trong thời gian qua, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong ngành để sắp xếp và sáp nhập một số phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp.

Theo đó, Sở đã giảm từ 11 phòng xuống còn 6 phòng chuyên môn; 12 đơn vị sự nghiệp xuống còn 9 đơn vị. Việc sắp xếp, sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp, phòng chuyên môn được thực hiện theo hướng rút gọn đầu mối, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức với số lượng, cơ cấu hợp lý, có phẩm chất, năng lực trình độ đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu công việc.

Song song với việc hợp nhất các đơn vị sự nghiệp, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch cũng hoàn thành sáp nhập các phòng chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng. Cụ thể như phòng Phát triển tài nguyên du lịch và phòng Quản lý Du lịch sáp nhập thành phòng Quản lý Du lịch; sáp nhập Văn phòng Thường trục BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phòng Xây dựng Nếp sống văn hoá và gia đình, phòng Quản lý Văn hoá thành phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình,…

Đối với công tác cán bộ, Sở ưu tiên tuyển dụng những người có năng lực và kinh nghiệm lâu năm lên nắm giữ các chức vụ lãnh đạo phòng, đơn vị nhằm đảm bảo công khai, khách quan, đúng quy trình. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, số lãnh đạo phòng khá đông, đặc biệt là những phòng được sáp nhập 3 phòng vào 1 thì số lãnh đạo phòng thậm chí lên tới 9 người. Chính vì vậy, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch hiện đang rà soát lại số lượng, năng lực của lãnh đạo và cán bộ các phòng, đơn vị để cân đối, điều chuyển, sắp xếp lại nhằm đảm bảo phù hợp hơn về trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm công tác để các phòng phát huy được chức năng của mình tối đa.

Useful links

Baophutho