Công tác triển khai năm 2018 của Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ

Công tác triển khai năm 2018 của Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ

Những ngày đầu năm mới, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội năm 2018.

Công tác triển khai năm 2018 của Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ

Năm 2017, các cấp Hội khuyến học trong tỉnh đã luôn tích cực đổi mới các nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng xã hội, địa phương học tập gắn liền với xây dựng, củng cố tổ chức và phát triển hội viên.

Song song với đó là các công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền liên kết, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, lực lượng xã hội để triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị và các hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Để nối tiếp những thành công trên, năm 2018, Bí thư yêu cầu: Các cấp Hội Khuyến học quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai, cụ thể hoá việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với các công tác học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Song song với đó là các hành động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động Hội, hướng trọng tâm về cơ sở, cụ thể hoá ở từng vùng, từng cơ quan, đơn vị; tập trung phát triển hội viên và củng cố tổ chức Hội. Đối với từng cấp hội cần gắn công tác khuyến học với khuyến nghề, tạo việc làm và tiền đề phát triển kinh tế; tuyên truyền nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân; khuyến khích xây dựng nếp sống văn minh ở cộng đồng dân cư.